נהלים ומכרזים

קונצרט – ביחד למען ישראל בע"מ (חל"צ)

נהלים ודוחות

לקונצרט אישור ניהול תקין של רשם העמותות וכן אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

דוחות כספיים

דו"ח 2018

דו"ח 2019

דו"ח 2020

נוהל התקשרויות

נוהל התקשרויות